Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 36
TÝDEN: 158
CELKEM: 103324

Obsah

STANOVY NS MAS

Stránky
první předchozí
ze 2
poslední


Nalezeno příspěvků [ 1 až 25 z 28 ]

Nové hledání


1 Odpověď zaslal HanaD.

(1 odpovědí, posláno do § 13 - Zrušení, likvidace a zánik NS MAS)

HanaD. napsal:

1. NS MAS se zrušuje rozhodnutím valné hromady NS MAS nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených §270 myslím, že správně má být §268 občanského zákoníku.

2. Současně s rozhodnutím o zrušení NS MAS se rozhodne i o zrušení všech KS MAS.

3. Valná hromada NS MAS současně s rozhodnutím o zrušení NS MAS jmenuje likvidátora NS MAS a likvidátory KS MAS neměla by si každé likvidované KS ustanovit likvidátora samo?. O zrušení oblastní organizace může být rozhodnuto i samostatně podle čl. 11 odst. 9.

4. Likvidátor sestaví soupis majetku sdružení, který zpřístupní v sídle sdružení. O zveřejnění seznamu členy sdružení vyrozumí. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie soupisu. Obdobně se postupuje při likvidaci KS MAS.

5. V ostatním likvidátor postupuje podle příslušných právních předpisů § 187 a násl. občanského zákoníku.

6. Likvidační zůstatek NS MAS se převede na jinou osobu, která realizuje obdobnou činnost jako NS MAS, podle rozhodnutí valné hromady.

7. NS MAS zaniká výmazem z rejstříku spolků.

2 Odpověď zaslal HanaD.

(1 odpovědí, posláno do § 10 - Kancelář NS MAS)

HanaD. napsal:

1. Výbor zřizuje kancelář NS MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností NS MAS. Vedoucím kanceláře je tajemník.

2. Činnost kanceláře NS MAS zajišťují zaměstnanci NS MAS, členové Výboru, případně dobrovolníci.

3. Vede stanovené evidence o majetku spolku, zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků.1. Výbor zřizuje kancelář NS MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností NS MAS. Vedoucím kanceláře je tajemník.

2. Činnost kanceláře NS MAS zajišťují zaměstnanci NS MAS, členové Výboru - zrušit, případně dobrovolníci.

3. Vede stanovené evidence o majetku spolku, zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků. popsat lépe to, jaké úkoly kancelář plní, co je jejím úkolem. Evidence majetku a vybírání příspěvků je docela málo. Měly by být popsány činnosti, jako je evidence členské základny (seznam členů), vyhledávání vhodných dotačních titulů pro zajištění činnosti spolku, zabezpečování propagace, veškerá administrativa apod.

3 Odpověď zaslal HanaD.

(4 odpovědí, posláno do § 9 - Kontrolní komise NS MAS)

HanaD. napsal:

7. Každý člen Výboru, pracovník či zaměstnanec NS MAS ČR je povinen poskytnout Kontrolní komisi veškerou součinnost k její činnosti.Člen ne?

4 Odpověď zaslal HanaD.

(4 odpovědí, posláno do § 9 - Kontrolní komise NS MAS)

HanaD. napsal:

3. Komise má právo iniciovat svolání Valné hromady při zjištění porušení stanov.Doporučuji zrušit. Tato právo svolat VH vyplývá z textu jiného ustanovení stanov. Pokud by došlo k porušení stanov, potom by, při zachování stávajícího textu, KK MUSELA VH svolat. A to by mohl být problém. Může dojít pouze k drobnému porušení stanov. Sice to není správné, stanovy porušovat, ale ne každé porušení stanov musí být důvodem ke svolávání VH.

5 Odpověď zaslal HanaD.

(4 odpovědí, posláno do § 9 - Kontrolní komise NS MAS)

HanaD. napsal:

2. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením Valnou hromadou.Co to je písemné stanovisko?
Zprávu revizní komise, která je součástí výroční zprávy? Ale stanovisko? Jaké? K čemu?

6 Odpověď zaslal HanaD.

(4 odpovědí, posláno do § 9 - Kontrolní komise NS MAS)

HanaD. napsal:

1. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Komise má právo a povinnost upozornit Výbor anebo Valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě.Kontrolu hospodaření provádí auditor. Kontrolní komise by měla mít za úkol zjišťovat, zda je s majetkem spolku nakládáno účelně a hospodárně.

Doporučuji text:
Kontrolní komise dohlíží, jsou - li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.
Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok, kontrolu účelnosti a hospodárnosti hospodaření s majetkem spolku...atd...

Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. jaké může KK podávat návrhy? Nebylo by vhodnější toto vypustit?

Komise má právo a povinnost upozornit Výbor anebo Valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě

7 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

frkop napsal:

6. Volba člena a náhradníka Výboru ze strany KS MAS a nominace člena na předsedu a/nebo místopředsedu za KS MAS, popřípadě nominace kandidáta na člena Kontrolní komise, musí proběhnout na Valné hromadě KS MAS konané nejdříve 3 měsíce před konáním Valné hromady spolku s tím, že na takové jednání KS MAS jsou zváni alespoň dva členové stávajícího Výboru.Upravit text - vypustit slovo NÁHRADNÍKA.
Je někde popsáno, že na předsedu nebo místopředsedu či člena Kontrolní komise může kandidovat jen ten, kdo byl KS nominován?

8 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

frkop napsal:

5. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména:
a) schvaluje, mění a doplňuje stanovy NS MAS (s výjimkou mimořádné Valné hromady),
b) schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období a roční rozpočet spolku,
c) projednává a schvaluje výsledky hospodaření podle rozpočtu a jeho změny, účetní uzávěrku, výroční zprávu a zprávu Kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům,
d) projednává a schvaluje zprávu Výboru o činnosti a dalších úkolech spolku,
e) jedná o návrzích Výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů,
f) potvrzuje členy a náhradníky Výboru zvolených KS MAS
g) volí na období dvou let Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS,
h) volí na období dvou let předsedu NS MAS a zpravidla dva místopředsedy z osob předtím zvolených za členy Výboru,
i) stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok,
j) rozhoduje o vyloučení člena spolku za předpokladů uvedených v § 3 odst. 5 těchto stanov,
k) s konečnou platností rozhoduje o odvolání proti nepřijetí člena,
l) rozhoduje o odvolání členů a náhradníků Výboru a členů Kontrolní komise,
m) rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem
n) rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující 500 000 Kč.Valná hromada rozhoduje o VŠECH záležitostech spolku, zejména: Změnit na nový text: Ve výlučné pravomoci VH JE :
a) schvaluje, mění a doplňuje stanovy NS MAS (s výjimkou mimořádné Valné hromady),
b) schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období a roční rozpočet spolku a jeho změny,
c) projednává a schvaluje výsledky hospodaření podle rozpočtu a jeho změny - vypustit, roční účetní uzávěrku, výroční zprávu o činnosti a  bere na vědomí zprávu Kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům - vypustit,
d) projednává a schvaluje zprávu Výboru o činnosti a dalších úkolech spolku, vypustit - schvaluje výroční zprávu o činnosti
e) jedná o návrzích Výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů,toto je divná věta
f) potvrzuje členy a náhradníky Výboru zvolených KS MAS rozpor s NOZ, nemáme náhradníky
g) volí na období dvou let Kontrolní komisi z kandidátů nominovaných KS MAS,doplnit, že schvaluje počet místopředsedů
h) volí na období dvou let předsedu NS MAS a zpravidla dvasmazat místopředsedy z osob předtím zvolených - je ZVOLENÝCH správné slovo, když VH členy Výboru POTVRZUJE? za členy Výboru,
i) stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok,SMAZAT slova a jejich splatnosti
j) rozhoduje o vyloučení člena spolku za předpokladů uvedených v § 3 odst. 5 těchto stanov,
k) s konečnou platností rozhoduje o odvolání proti nepřijetí člena,
l) rozhoduje o odvolání členů a náhradníků Výboru a členů Kontrolní komise,ČLENY VÝBORU LZE ODVOLÁVAT?
m) rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem OBVYKLE SE PRO TOTO ROZHODNUTÍ VYŽADUJE SOUHLAS 2/3 PŘÍTOMNÝCH NA VH. DOPORUČUJI TUTO PRAVOMOC PŘIŘKNOUT JEN ŘÁDNÉ VH.
n) rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující 500 000 Kč. ZVÁŽIT VÝŠI - 250 tis. Kč? Navíc by mělo být definováno, co se myslí tím majetkem - je to hmotný a nehmotný majetek jako takový? Nebo i závazek, jako je úvěr či ale i např. nějaký projekt, jehož realizace a tím pádem i výdaje jsou více méně také závazkem? Viz např. Zelená úsporám

9 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

frkop napsal:

4. Není-li jednání Valné hromady do 20 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné, je ukončeno. Výbor svolá náhradní Valnou hromadu se shodným programem v termínu do 40 minut od řádného termínu Valné hromady. Náhradní Valná hromada může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní valná hromada může rozhodovat jen o věcech zařazených na programu předchozí řádné valné hromady.Navrhuji nové znění:
Není-li jednání Valné hromady do 30 minut od stanoveného začátku usnášeníschopné, je ukončeno. Výbor nebo sten, kdo původní zasedání svolal, může svolat náhradní Valnou hromadu se shodným programem v termínu do 1 hodiny od ukončení řádného termínu Valné hromady. Náhradní Valná hromada může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní valná hromada může rozhodovat jen o věcech zařazených na programu předchozí řádné valné hromady. V ostatních věcech platí § 257 ZÁKONA 89/2012 Sb.

10 Odpověď zaslal HanaD.

(2 odpovědí, posláno do § 5 - Orgány NS MAS)

frkop napsal:

1. Orgány NS MAS jsou:
 Valná hromada NS MAS (dále jen „Valná hromada“)
 Výbor NS MAS (dále jen „Výbor“)
 Kontrolní komise NS MAS (dále jen „Kontrolní komise“)
 Pracovní skupiny NS MAS (dále jen „Pracovní skupiny“) jako odborné poradní orgány Výboru NS MAS

2. Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není upraveno jinak. Usnesení orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Výbor NS MAS a Kontrolní komise NS MAS je volena Valnou hromadou. Pracovní skupiny jsou jmenovány Výborem NS MAS.
3. Orgány NS MAS vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání orgánů spolku upravují jednací a volební řády.
4. V případě nezbytné potřeby lze počet členů příslušného orgánu NS MAS doplnit do plného stavu (počtu při poslední volbě) kooptací. Doplnění členové mohou v orgánu nadále pracovat, jen pokud uskutečněnou kooptaci schválí na svém nejbližším zasedání ten orgán spolku, který je příslušný k volbě doplněného orgánu.k bodu 2:
Podle toho, co je zde psáno, je za závazné považováno už i rozhodnutí PS. V tom případě ale není třeba a je vlastně v rozporu se stanovami, pokud o rozhodnutí PS dál jedná výbor a rozhodnutí dál nějakým způsobem upravuje či o něm hlasuje.

Výbor NS MAS a Kontrolní komise NS MAS je volena Valnou hromadou - toto se domnívám, že není dobře napsáno - Výbor se skládá ze zástupců krajů, VV je nevolí. To že je potvrzuje taky není úplně až tak moc ok. Ale nenapadá mě, jak to ošetřit.

Pracovní skupiny jsou jmenovány Výborem NS MAS - navrhuji znění:
Výborem je jmenován vedoucí PS. Ten je zodpovědný Výboru za splnění (vyřešení) zadaného úkolu. PS sestavuje tak, aby se do ní mohli podle svého zájmu zapojit jednotliví členové NS MAS. Vedoucí PS Výbor o složení PS informuje.

Dál navrhuji doplnit ustanovení o tom, že členem Výboru, Kontrolní komise a vedoucí PS může být pouze člen spolku NS MAS ČR, z.s. Členy PS mohou být i nečlenové spolku.

11 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

Doporucuji, aby text byl shodny s textem prislusneho ustanoveni obc. zakoniku.

12 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

frkop napsal:

Tajemnice NS MAS - úprava druhé věty, upřesnění plné moci:
Valnou hromadu tvoří členové statutárních orgánů, kteří jednají jménem právnické osoby resp. statutární orgány členů spolku, kteří mohou být pro konkrétní jednání Valné hromady zastoupeni na základě písemné plné moci bez ověřeného podpisu.Zmenit text na:
Valnou hromadu tvori clenove spolku. Člena spolku - právnickou osobu - zastupuje statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce. Pri zastupovani na zaklade plne moci nejsou na teto vyzadovany uveredne overene podpisy.


otazka je, jestli je treba psat overovani nebo neoverovani do stanov. Zakon to nanarizuje, proto to povazuji za zbytecne. Pokud to zakon nenarizuje, ale my bychom to chteli, tak potom bychom to museli do stanov napsat.
* doplnit ustanoveni a cislo zakona, z hlavy nevim a nemam zrovna kam se kouknout

13 Odpověď zaslal HanaD.

(15 odpovědí, posláno do § 6 - Valná hromada NS MAS)

frkop napsal:

3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina k hlasování oprávněných zástupců členů spolku. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba dvoutřetinové většiny přítomných.Navrhuji upravit na:
Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina k hlasování oprávněných zástupců členů spolku. Pro schválení jakéhokoli usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných.

poznámka: jedná se o jednání řádné valné hromady. Náhradní VH je řešena ve 4.odstavci. Změnu 4. odstavce prosím řešit tam.

14 Odpověď zaslal HanaD.

(1 odpovědí, posláno do § 4 - Práva a povinnosti člena)

Poprosila bych paní Karasovou, aby navrhla text. Já osobně si dost dobře neumím představit, jaké povinnosti organizace by měly být ve Stanovách zakotveny. Proto bych prosila navést na to, co by to mělo být. Musí to být něco vyčíslitelného, pojmenovatelného, zkontrolovatelného. Jinak nebude platit členské příspěvky nikdo. Toť můj názor.
Něco jako že 12x za rok dostane každý člen Zpravodaj? Nebo že dostane 12 x rak nějaký mail s informace? Nebo že bude vyjednáno, že NS MAS se zúčastní tolika a tolika akcí a bude tam prezentovat všechny MASky?

15 Odpověď zaslal HanaD.

(2 odpovědí, posláno do § 3 - Členství)

b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků usnesením Výboru NS MAS, v němž může být vysloven zánik členství k 31. 12. roku, v němž člen nezaplatil členské příspěvky, ačkoliv byl předtím prokazatelně řádně upomenut,

Změnit na:
b) ukončením členství pro neplacení řádných členských příspěvků - členství je ukončeno, pokud člen neuhradí řádný členský příspěvek pro daný rok k 31.12.daného roku, ač byl na jeho neuhrazení prokazatelně upozorněn nejpozději do 31.října daného roku.

17 Odpověď zaslal HanaD.

(4 odpovědí, posláno do Otázka - využít nebo ne?)

O tom co je dáno zákonem skutečně není třeba diskutovat. Ale stanovy v nynější podobě zákonu neodporují a přesto nevyhovují. A tyto věci, které nevyhovují a ukázaly se být ne zcela praktickými, je třeba změnit. A jak je změnit - to je třeba se dohodnout. Není přeci třeba měnit celé stanovy. To že jsou nadepsané všechny paragrafy stanov neznamená, že se musí všechny měnit. Jen by asi bylo vhodné, abychom se dohodli na tom, co se bude měnit. A to by se dalo právě tím, že např. k § 2 napíše každý podle svého názoru - neměnit..nebo změnit, zdůvodnit návrh a navrhnout správné znění. Tím zaručíme, že jsme se zamysleli nad každým oddílem (§)stanov.
Hezký den

18 Odpověď zaslal HanaD.

(2 odpovědí, posláno do § 2 - Poslání spolku)

Názor:

Dobrý den,
podle mého názoru by NS MAS neměla realizovat žádné projekty a ani by neměla vystupovat v roli partnera projektů, které bezprostředně nesouvisejí s její činností - tj. pracovat jako servisní a stavovská organizace pro všechny místní akční skupiny, které působí na území ČR. NS MAS by neměla být v žádném případě "trafikou" pro několik informovanějších jedinců. "Trafikanství" tj. chytračení na úkor celku (v tomto případě MAS působících na území ČR) totiž neumožní vybudovat dobré jméno této organizace a  může vést ke ztrátě důvěry a  k jejímu rozpadu.
(zkopírováno z mailu, odeslaného lčenům a náhradníkům Výboru..autorem není H.Dufková)
Ja osobne si myslim, ze pokud by toto nastalo, tak by to melo nejaky duvod, bylo byto neceho dusledkem. Ale ze by se to melo dit neja k masove nebo standardne, to preci neni moc pravdepodobne.Bylo celkem obvykle, ze se stridali dva zastupci za kraj (clen a zastupce). Ja bych zbytecne nevyhledavala problemy. Opravdu jsme neziskovky, svoji praci delame nejen jako povinnost, ale protoze chceme. Z toho bychom meli vychazet. Diky.Zdravi H. Dufkova
Dobrý den kolegové,
co se týká plných mocí u zástupců na valné hromadě to není problém, ale promítněme si to do jednání výboru, tam by to bylo asi složitější. Nebo předseda, kdy je také volena MAS a pak se na postu předsedy bude střídat několik pověřených zástupcú dotyčné MAS. To bych asi nechtěl zažít.
Hezké prázdniny
přeje Jiří Drška.

22 Odpověď zaslal HanaD.

(2 odpovědí, posláno do Rozšiřovat PS STANOVY?)

Dobrý den, doporučuji se věnovat znění stanov NS a zapisovat připomínky do nabízeného diskusního fóra kolegyně Dufkové. Já jsem se právě zaregistroval a po dovolené se diskuse zúčastním.

Pokud jde o členy naší PS, našel jsem na webu NS, že PS Stanovy 2015 (tedy nejnovější) je registrována jako desetičlenná. To je, myslím, až dost a nejsem pro její další rozšiřování. Protože by se mělo také dbát na územní rozložení členů, tak nejsem ani pro dodatečné členství pana Hlavatého. Sice ho neznám, ale byl by už čtvrtým členem ze Středočeského kraje (tři je až dost). Spíše bychom se měli snažit získat jako poradce dobrého právníka.

S přáním příjemného letního odpočinku

Eduard Jedlička, MAS Svitava
K plné moci uvádím, že na poslední VH již plná moc s úředně ověřeným podpisem z rozhodnutí výboru vyžadována nebyla!!wink.gifwink.gif
Při 180-členné členské základně je nereálné, že se vždy sejde tolik statutárních zástupců, aby byla zajištěna usnášeníschopnost. Delegace plné moci je běžný úkaz všude, kde je sdruženo více členů. To, že se sejdou pokaždé trochu jiné tváře, nic nemění na výsledcích jednání. Každý, kde hlasuje s plnou mocí za svoji MAS, by měl respektovat názor této MAS a z více než dvacetileté praxe vím, že to nepřináší vůbec žádné problémy. Hlavně si musíme uvědomit, že i jako síť jsme neziskovka s dobrovolným členstvím a ne žádný oficiální úřad.

Plnou moc je nutné zachovat - jen bych dodala, že plná moc k jednání za MAS musí být originál, ale nemusí být úředně ověřena. Je to zbytečná komplikace, která je z právního hlediska nevymahatelná a pokud přijde zástupce s plnou mocí, ač není ověřena, hlasovat ho nechat musíme. Či-li je to takový celkem hloupý požadavek. Ale není napsán ve stanovách - nevím proto, proč na hlasování v Týnci po nás byl vyžadován - podle mne je to zbytečná šikana svéprávných členů.

Asi bychom měli uvažovat tak, jako že ne všichni se budou chovat ad absurdum. Z toho bychom asi měli vycházet. Pokud se budeme snažit vyřešit a dopředu ošetřit každou možnou vzniklou variantu a situaci, tak si vytvoříme něco, čím se v budoucnu sami sešněrujeme.
Možnost jednání na základě plné moci existovala a existuje, podle mého názoru bychom měli toto právo respektovat a neomezovat ho. Ad absurdum, i když bude výbor nebo jakýkoliv jiný orgán složen pouze ze samých FO (volen bude Franta Vonásek jako FO) tak i ten má právo jako FO zplnomocnit kohokoliv k jakémukoliv jednání (před FÚ, před soudem atp..proč by tedy nebylo možné zplnomocnit někoho za sebe k jednání nějakého orgánu spolku). Nemyslím si ale, že by toto bylo v hojné míře využíváno.

S přáním krásného dne
H. Dufková

Nalezeno příspěvků [ 1 až 25 z 28 ]


Stránky
první předchozí
ze 2
poslední